معضل تفکیک اراضی کشاورزی و تخریب قانونی آن

جهاد کشاورزی استان قم، ۱۶ آبان امسال، بیش از ۵۰ قطعه زمین در محدودۀ زمین‌های کشاورزیِ این استان را در منطقۀ امامزاده معین روستای خلج آباد تخریب کرد. اجرا کنندگان حکم تخریب ساخت‌و سازهای مسکونیِ در حال رشد در این مناطق را علت آن می‌دانند، آن هم در حالی که قرار بوده افزایش تولید در این زمین‌ها اتفاق بیفتد، اما برخی افراد با سواستفاده ۶۰ هزار متر زمین را به صورت غیرقانونی در قطعات کوچک تفکیک کرده بودند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401082417081/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86