معاون پارلمانی رییس جمهور: واگذاری خودروها به مجلس ارتباطی به دولت نداشت


تهران – ایرنا – معاون پارلمانی رییس جمهور درباره واگذاری خودروها به مجلس گفت: این موضوع نه تنها ارتباطی با این دولت ندارد بلکه ارتباطی به استیضاح وزیر صمت هم نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107202/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87