معاون وزیر کشور:افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش هستند به استان بوشهر ورود کنند


بوشهر – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش هستند با توجه به وجود زنجیره‌های ارزش برای مذاکره به طور حتم به استان بوشهر ورود کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133782/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF