معاون وزیر صمت: نگاه درآمدی به مصارف حقوق دولتی معادن نداشته باشیم


جیرفت- ایرنا- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه درآمدی و بودجه ای به قوانینی همچون تبصره های ۵ و ۶ قانون معدن که مربوط به مصارف حقوق دولتی است، نداشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128119/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87