معاون رییس جمهور: توسعه شرکت فروسیلیس در سمنان منوط به آلاینده نبودن است


سمنان – ایرنا – معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طرح توسعه شرکت فروسیلیس در سمنان در صورت ایجاد مشکلات زیست‌محیطی از سوی این سازمان مجوز نمی‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114830/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87