معاون رییس جمهور بر لزوم حمایت از کارآفرینان زن تاکید کرد


تبریز- ایرنا- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر لزوم حمایت از کارآفرینان زن و افزایش چرخه تولید داخلی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134143/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF