معاون استاندار کرمان: دانش تولید فولاد به مرحله صادرات رسیده است


کرمان – ایرنا – سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان با بیان اینکه بسیاری از قطعات و تجهیزات تولید فولاد در این استان بومی سازی شده است گفت: امروزه می توانیم این دانش را صادر کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140344/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87