مطالبات قبل از سال ۹۷ ایدرو و ایمیدرو تهاتر می‌شود


تهران- ایرنا- مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ‌و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه یافتند مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ خود را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تهاتر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995570/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF