مزایده عمومی واگذاری گواهی کشف در خراسان‌رضوی و سمنان برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام‌کرد: این سازمان تعدادی از محدوده‌های دارای گواهی اکتشاف خود را از طریق مزایده عمومی در استان‌های خراسان‌رضوی و سمنان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، با شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180496/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1