مردم چقدر چک رمزدار دادند؟

چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

از ۵۳۵.۹ هزار میلیارد تومان چک وصول شده در مردادماه امسال، ۵۷.۴ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است و ۴۲.۶ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

طبق این گزارش، در مردادماه امسال در کـل کشـور بیش از ۴۲۷ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۳ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۲ درصد رشد داشته است.

از نظر مبلغی نیز، از ۵۳۵.۹ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۳۰۷.۴ هزار میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۷.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۲.۶ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی در مردادماه سال جاری بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده بیش از ۶.۸ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۴ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۸ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۲ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401071306334/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF

چک عادی و رمزدار چیست؟

در ماه مورد بررسی، در استان تهران معادل ۱۳۹ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۱۶۵.۱ هزار میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۵ درصـد)، اصفهان (۹.۷ درصد) و خراسان رضوی (۸.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنــین، ۸۰.۲ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۲.۳درصــد)، خراسان رضوی ( ۴ درصد) و اصفهان ( ۳.۹ درصد) وصول شده است.