مدیر پروژه گسترش گردشگری کسب و کار وزارت صمت منصوب شد


تهران- ایرنا- با حکم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر پروژه گسترش گردشگری کسب وکار (راهیان پیشرفت) این وزارتخانه منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117829/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF