مدیرکل صمت کرمان: ذهنیت «معدن من» معنا ندارد


کرمان – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه تمامی معادن انفال هستند گفت: مالکیت شخصی در معادن معنا ندارد و در این زمینه نباید ذهنیت «معدن من» وجود داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152927/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF