مدیرکل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت منصوب شد

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر صمت بنابر پیشنهاد معاون صنایع حمل و نقل، “محمد معاضدی” را به سمت مدیر کل دفتر صنایع هوایی منصوب کرد.
معاضدی متولد ۱۳۵۴ است و بیش از ۲۵ سال در حوزه صنعت هوایی فعالیت کرده است.
وی فارغ التحصیل مدیریت تکنولوژی است و در حوزه شاخص‌های موفقیت انتقال تکنولوژی هوایی و تحقیق و توسعه صنعت هوایی تجربه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84872957/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF