مدیران حرفه‌ای دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی می‌شوند


تهران- ایرنا- با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و صدور گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه‌های اجرایی، مدیران حرفه ای دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان ملی استاندارد ایران ارزیابی می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079945/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C