مدل کیفیت جهان اسلام بر مبنای سند تحول دولت مردمی است


تهران- ایرنا- رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: مبانی نظری سند تحول دولت مردمی و بیانیه گام دوم انقلاب در مدل کیفیت جهان اسلام رعایت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022218/%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA