محاسبه وزن جعبه با شیرینی، مصداق کم‌فروشی است


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با تاکید براینکه مقابله با کم‌فروشی از اولویت‌های کاری سازمان ملی استاندارد ایران است، گفت: محاسبه وزن جعبه با شیرینی، مصداق کم‌فروشی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076426/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA