مجلس فرصتی را برای تکمیل برنامه‌ها به وزیر صمت فراهم آورد


تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در نامه ای اعلام کرد: امیدواریم مجلس فرصتی را برای اجرای برنامه های عملیاتی دقیق، مدون و مبتنی بر واقعیت اقتصاد وزیر صنعت، معدن و تجارت فراهم آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088875/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF