متخلفان صنفی در کردستان افزون بر ۱۴۸ میلیارد ریال جریمه شدند


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: واحدهای صنفی و غیرصنفی استان به دلیل تخلفاتی از جمله گران فروشی و عدم درج قیمت افزون بر ۱۴۸ میلیارد ریال جریمه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048110/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF