مالک نام‌های تجاری “تخفیفان و نت‌برگ” به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شد

طبق رأی و اعلام شورای رقابت، مالک نام‌های تجاری “تخفیفان و نت‌برگ”، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و ملزم به پرداخت جریمه شد.

در همین راستا، شورای رقابت یکی شدن مالکیت دو نام تجاری “تخفیفان” و “نت‌برگ” را موجب افزایش بیشتر تمرکز در “بازار تخفیف گروهی” دانسته و به فسخ انتقال مالکیت نام تجاری “نت برگ” به آرمان فناوری هوشمند آریا و بازگرداندن سهام واگذار شده، رأی داد.

گفتنی است؛ بررسی های کارشناسی مرکز ملی رقابت در حوزه کسب و کار تخفیف گروهی، نشان از تمرکز بالا و سهم غالب دو نام تجاری “تخفیفان” و “نت‌برگ” در این بازار داشته که با یکی شدن مالکیت آنها تمرکز به مراتب بالاتر نیز رفته است.

شورای رقابت “تخفیفان” و “نت برگ” را به دلیل وادار کردن شرکای تجاری مشترک با “تخفیش” به دلیل استنکاف از معامله، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و بر اساس بند ۱۲ ماده ۶۱ فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی، به پرداخت جریمه نقدی ملزم کرد.

به گزارش ایسنا، شورای رقابت اعلام کرد که در پی شکایت شرکت پارسی مهر نامی ایرانیان با نام تجاری”تخفیش” از شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا، با نام‌های تجاری “تخفیفان و نت برگ”، شورای رقابت شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی جریمه و دستور به توقف رویه ضد رقابتی داد. همچنین شورای رقابت یکی شدن مالکیت دو نام تجاری “نت برگ” و “تخفیفان” را فسخ کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100402157/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C