لزوم هم‌راستایی فعالیت‌های صنعتی با زنجیره ارزش


تهران- ایرنا- رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، بر هم‌راستایی رشته فعالیت‌های صنعتی با زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: امروزه این امر یک الزام است که باید به آن توجه جدی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174741/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4