لزوم حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی با تغییر رویکرد


تهران- ایرنا- یک تولیدکننده صنعت رنگ و رزین، بر لزوم حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: لازمه حضور در بازارهای جهانی، تغییر رویکرد و ورود فناوری‌های مدرن در این صنعت بزرگ است که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و انتقال دانش و نقدینگی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955210/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF