قیمت خودروهای مونتاژی به طور متوسط بیش از ۱۴۰ میلیون پایین آمد


تهران – ایرنا – در دو هفته اخیر با آغاز عرضه انبوه خودرو به بازار، قیمت خودروهای مونتاژی به طور میانگین بیش از ۱۴۰ میلیون تومان پایین آمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095839/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF