قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ۱۴۰۱ چقدر بود؟

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062019666/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1

مقایسه شاخص کل استان­‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می­‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان اردبیل با ١٥٠,٥درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٢.٣ درصد (افزایش) است.

به گزارش ایسنا، براساس اعلام مرکز آمار ایران در فصل بهار ١٤٠١ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی برابر با ٨٠٠,٧ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٥٠.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩٧.٢ درصد افزایش یافته ­است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٦٧.٣ درصد افزایش یافته­ است.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٤٠١ نشان می­‌دهد که عدد شاخص در همه استان­‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه­‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان البرز با ٧٤,٥ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان هرمزگان با ١٣.٦درصد افزایش است.

در فصل بهار ١٤٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٩٧,٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد)، ٥٧.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارت دیگر در فصل بهار ١٤٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٥٠,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٢ درصد)، ٤٧.٦ واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم ” کود” (١١,٢ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم ” شیر ”  (٦٩,١ درصد) است.

براساس این گزارش تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٦٧,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٥٩.٠ درصد)، ٨.٣ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری­‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” گوساله نر زیر چهار ماه” (٣٠.٧ درصد) و بیشترین آن مربوط به “شیر” (٧٧.٣ درصد) است.

در فصل بهار ١٤٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٩٧,٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد)، ٥٧.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری­‌های صنعتی به ازای تولید قلم­‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل بهار ١٤٠٠، ٩٧.٢ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری­‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم “گاو تلیسه” (٣٥.٩ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم “شیر” (١٢٨.٧ درصد) می‌­باشد.