قطعه‌سازان ایرانی مهیای حضور مجدد در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو می‌شوند


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور از برنامه ریزی برای حضور قطعه‌سازان ایرانی برای دومین سال پیاپی در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو در راستای گسترش تولید و صادرات خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111015/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88