قدردانی وزیر جدید صمت از نمایندگان مجلس


تهران – ایرنا – وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با انتشار پیامی از حسن اعتماد نمایندگان مجلس تشکر و قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139734/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3