قائم مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی تغییر کرد

به گزارش ایسنا، سید مهدی نیازی پیش از این معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت بود.

با این حکم نیازی به جای محمد صادق مفتح به سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب شد.

قائم مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی تغییر کرد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102013670/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AFبا حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت سید مهدی نیازی به سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب شد.