فیلم | قراردادی به سود صنعت و محیط زیست


بندرعباس – ایرنا – مهدی دوستی استاندار هرمزگان گفت: طرح جمع‌آوری فاضلاب بندرعباس و در اختیار گذاردن آن برای صنایع تهدید را به فرصت تبدیل کرده است، بدین ترتیب با اتمام این طرح از ورود پساب فاضلاب به دریا جلوگیری شده و هم مشکلی از بخش صنعت برطرف می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178601/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA