فهرست بهای حفاری اکتشافی معدن با راهبری ایمیدرو تدوین شد


تهران- ایرنا- مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از اجرای فرایند تدوین، تایید، تصویب و ابلاغ «فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری اکتشافی» با راهبری این سازمان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150694/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF