فناوری، گلوگاه بخش معدن است/ ظرفیت قانون معادن برای توسعه پژوهش در این بخش


تهران- ایرنا- معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فناوری، گلوگاه بخش معدن است و باید تمرکزمان بر کاهش این گلوگاه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116852/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4