فاطمی‌امین شخصیتی خبره و باورمند به تحول است


تهران- ایرنا- دبیر و نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای اعلام کرد: وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را شخصیتی با ویژگی های خبره فراسازمان و باورمند به تحول می شناسیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088864/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA