علی آبادی گره کور چالش صنعت خودرو را باز خواهد کرد


تهران – ایرنا – نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با برنامه ریزی هدفمند خود گره کور چالش صنعت خودرو را خواهد گشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138285/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF