عقبگرد بازار خودرو به قیمت‌های بهمن ۱۴۰۱/ یکی شدن قیمت بازار و کارخانه در برخی خودروها


تهران- ایرنا- روند کاهش قیمت‌ها امروز هم در بازار خودرو ادامه یافت تا جایی که قیمت برخی خودروها به قیمت کارخانه نزدیک شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136290/%D8%B9%D9%82%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1