عدم نیاز به ارائه وکالت‌نامه به نام خودروسازان

وی خاطرنشان کرد: اسقاط خودرو فرسوده باید به نام مالک خودرو فرسوده صرفا انجام شده و تنها به نام وی در سامانه ستاد ثبت شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از سازمان گشترس و نوسازی صنایع (ایدرو)، محمد حیدری پاشاکی با بیان این موضوع، اظهار کرد: متاسفانه برخی مراکز اسقاط از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده درخواست تعهدنامه یا دریافت وکالت به نام خودروسازان می‌کنند که تاکید می‌شود هیچ نیازی به دریافت این مدارک نیست.

طبق اعلام مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، آن دسته از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده که برای تحویل خودرو فرسوده خود به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند، نیازی به ارائه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041307916/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره مراحل مراجعه برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: برندگان این طرح‌ها باید به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir مراجعه و پس از ثبت‌نام در سایت مذکور و انتخاب مرکز اسقاط مورد نظرشان باید به همراه خودرو و مدارک مربوطه به مرکز اسقاط انتخاب شده برای تحویل و اسقاط خودرو خود مراجعه کنند.