عدم طراحی و توسعه محصولات بومی، ریشه اصلی ناکارآمدی صنعت خودرو


تهران- ایرنا- مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور، عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077190/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88