عدم تحقق اهداف حوزه تعاون در کشورایسنا/مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان گفت: اهداف حوزه تعاون در کشور محقق نشده است.

دکتر علی اکبر کریمی دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۱ در هفدمین جشنواره تعاونی های برتر و چهاردهمین آیین تجلیل از کارفرینان برتر استان مرکزی با اشاره به اهمیت تعاونی ها، اظهار کرد: تعاونی ها بیشترین سهم را در تولید ملی دارند و با کمترین سرمایه فرصت های شغلی بسیاری را ایجاد می کنند.

وی با تاکید بر تنظیم عدالت براساس مالکیت های خرد، گفت: با نگاهی به گذشته به این نکته می رسیم که نتوانسته ایم اهداف را در بخش تعاون محقق کنیم، باید حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی به تعاون تعلق می گرفت که تا امروز این امر عملیاتی نشده است.

کریمی علل عدم تحقق هدف مذکور را ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و اقبال کمتر به فعالیت های جمعی و مشارکت ها دانست و افزود: عدم وجود مقررات مناسب در بخش تعاون و دخالت بیش از حد در فرایند کاری تعاونی ها به ویژه از سوی وزارت تعاون از دیگر عوامل عدم تحقق اهداف حوزه تعاون به شمار می رود، البته نظارت نباید به دخالت بدل شود و باید نظارت شفاف و سیستماتیک بر تعاونی ها اعمال شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061209630/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1