ظرف یکسال چند نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه شد؟

فروردین ماه امسال، حجت عبدالملکی – وزیر سابق کار – از افزوده شده یک میلیون و ۱۰۷ هزار نفر بیمه شده جدید به مجموع بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در سال گذشته خبر داده و گفته بود: “۷۵۰ هزار نفر از آنها مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند.”

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید جذب سازمان تامین اجتماعی شدند.

به گزارش ایسنا، جذب بیش از یک میلیون بیمه شده جدید به سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062619231/%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AFوی می گوید: ما در این زمینه برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی باید به تکلیف قانونی خود در زمینه فراهم ساختن امکان پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه عمل کنیم.

آنطور که میرهاشم موسوی – مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی – گفته است “رویکرد اصلی، ما جذب بیمه‌شدگان جدید در سازمان تأمین‌ اجتماعی است و در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید در سازمان تأمین‌ اجتماعی جذب شده‌اند.

آمار بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی طی این مدت همچنین گویای آن است که بیشترین سهم متعلق به بیمه‌شدگان اجباری با ۷۸ درصد و ۲۲ درصد مابقی، رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی است.

بر اساس گزارش‌ها، طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید جذب سازمان تامین اجتماعی شدند.

ظرف یکسال چند نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه شد؟

به گفته وی از این تعداد ۷۰ درصد معادل ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری هستند و بیمه پردازی آنها از طرف کارفرما صورت گرفته است.

برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند.

سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه شدگان کشور در میان صندوق های بیمه ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.

در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد. بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می‌کند و مزد و حقوق می‌گیرد اما بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار علاوه بر اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و از این منظر بررسی بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است.

بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال گذشته، ۳۹.۹ درصد از بیمه شدگان، بیمه شدگان اصلی هستند که حدود ۸۸.۹ درصد آنها را بیمه شده شاغل تشکیل می‌دهند.