طرح مشترک خدمات و امداد نوروزی سایپا و ایران خودرو آغاز شد


تهران- ایرنا- طرح مشترک خدمات و امداد نوروزی سایپا و ایران خودرو در ستاد عالی شورای سیاستگذاری و با حضور مدیران عامل دو شرکت برای استفاده و بهره گیری از ظرفیت های مشترک کلید خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058532/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF