صنعت مبلمان فراتر از استانداردها به تولید می‌پردازد


تهران- ایرنا- دبیرکل باشگاه تلاشگران کیفیت کشور گفت: صنعت مبلمان بسیار جلوتر از استانداردهایی است که برای آن در نظر گرفته شده است و به نظر می‌رسد برای این بخش باید به سمت استاندارد اختیاری و تشویقی برویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163458/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF