صنعت خودروسازی؛ از افزایش تیراژ تا احیای دوباره خودروسازی ایران در دیگر کشورها


تهران- ایرنا- وضعیت صنعت خودرو ۲ سال پس از استقرار دولت سیزدهم نشان‌دهنده به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو است که از جمله آنها افزایش تیراژ تولید، به صفر رسیدن خودروهای ناقص، عرضه شفاف خودرو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه قابل و احیای دوباره خودروسازی ایران در دیگر کشورها ذکر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142967/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86