صنایعی که ظرفیت پیشران شدن دارند باید تقویت شوند


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: صنایعی که ظرفیت پیشران شدن دارند باید تقویت شوند و این مساله در تدوین قانون هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036227/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF