صدور محصولات خام معدنی، گازی، نفتی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض شد


تهران- ایرنا- صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی برای جلوگیری از خام فروشی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044117/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88