صادرات ۱۶۳ میلیون یورویی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران


شهرری – ایرنا – ️مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: سال گذشته صادرات ۱۶۳ میلیون و ۵۴۲ یورویی برای واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک و ناحیه‌های صنعتی این استان به ثبت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078792/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C