شهرک های صنعتی در اولویت دریافت تسهیلات و مزایده پساب قرار گرفتند


تهران – ایرنا – شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن سال آینده در اولویت دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب قرار گرفتند تا میزان برداشت صنایع از آب‌های متعارف کاهش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047865/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF