شماره‌گذاری وسایط نقلیه نوشماره بدون اسقاط خودروهای فرسوده ممنوع است


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های نوشماره بدون دریافت مجوز ستاد نوسازی ناوگان و ‌اسقاط خودروهای فرسوده ممنوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177085/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9