شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های حقوقی بخش صنعت استان تهران تشکیل می شود


رباط کریم – ایرنا – رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های حقوقی بخش صنعت گفت: فرآیند رسیدگی به پرونده های ثبتی و حقوقی باید به صورت ویژه، فوری و در کوتاهترین زمان رسیدگی شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094964/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86