شرط گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی

انتهای پیا


منبع: https://www.isna.ir/news/00062138134/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی ارزی است، افزود: یکی از اقداماتی که متقاضیان تسهیلات ارزی از صندوق باید انجام دهند، این است که زمانی که می‌خواهند از منابع ارزی این صندوق استفاده کنند باید اثبات کنند که درآمد ارزی دارند و نوسانات نرخ ارز را می‌پذیرند. در همین راستا آن‌ها باید به دفترخانه رسمی مراجعه کرده و اقرارنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز را امضا کند.

علیرضا میر محمد صادقی در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه طرح‌هایی می‌توانند از صندوق تسهیلات دریافت کنند؟ اظهار کرد: از آنجا صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی است، همه طرح‌هایی که درآمد ارزی داشته باشند یا به ارز نیاز داشته باشند، می‌توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کنند، چراکه با توجه به نوسانات نرخ ارز تنها صاحبان طرح‌هایی می‌توانند اقساط تسهیلات ارزی صندوق را پرداخت کنند که درآمدشان ارزی باشد یا اینکه نوسانات قیمتی‌شان با نرخ ارز تغییر کند.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: یکی از دلایلی که بازپرداخت برخی تسهیلات صندوق در گذشته با مشکل مواجه شد، این است که نوسانات نرخ ارز در آن پیش‌بینی نشده بود. درحالیکه همواره در طول سالیان گذشته این نوسانات وجود داشته است و محدود به چند سال گذشته نیست.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیاز و درآمد ارزی را دو شرط مهم برای طرح‌هایی دانست که می خواهند از صندوق، تسهیلات بگیرند.

میر محمد صادقی درباره چگونگی ارزیابی صلاحیت متقاضیان وام از صندوق توسعه ملی گفت: یکی از شروطی که برای وام‌های صندوق توسعه وجود دارد، اهلیت سنجی متقاضیان است. این اهلیت سنجی در درجه نخست از سوی بانک مورد تایید قرار می‌گیرد، چراکه واسطه صندوق و متقاضیان بانک‌ها هستند. البته صندوق توسعه ملی متقاضی را دوباره راستی آزمایی می‌کند اما بانک به واسطه درصدی که از محل وام‌های صندوق سود می‌گیرد، موظف به اهلیت سنجی به عنوان بانک عامل است.

وی با اشاره به اینکه اهلیت سنجی بهترین معنای ارزیابی توانایی متقاضی در انجام طرح و توجیه پذیر بودن طرح است، گفت: صندوق توسعه ملی در تمامی مراحل روی تسهیلات و فرایند اعطای نظارت می‌کند.