سه هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان مرکزی وصول شد


اراک – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن امسال در این استان وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۴ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966887/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84