سنگ‌هایی پیش پای شناورسازی بوشهر و ضرورت اجرای وعده‌های حمایتی


بوشهر – ایرنا – شناورسازی از صنایع مزیتی استان‌های کرانه‌ای است و سواحل خلیج فارس بستری کم نظیر برای رشد و رونق این صنعت در بوشهر مهیا کرده که اگر ناهمواری‌های ریز و درشت پیش رو برطرف شود، شکوفایی تولید و اشتغال‌زایی انبوه ثمره آن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959021/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C