سرپرست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا معرفی شد

علیخانی پیشتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و معاون اداری و مالی وزارت صمت بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100301432/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

سیدرضا علیخانی، با حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا منصوب شد.

نعمت الله ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی طی حکمی سیدرضا علیخانی را به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا منصوب کرد.