سخنگوی دولت: عملکرد وزیر صمت با خودرو سنجیده نشود


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت درباره استیضاح «فاطمی امین» گفت: سؤال و استیضاح از حقوق قانونی نمایندگان است، اما انتظار است که عملکرد وزیر صمت نباید صرفاً با موضوع خودرو سنجیده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091638/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF